skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A review of mobile pervasive learning: Applications and issues
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of mobile pervasive learning: Applications and issues

Shuib, Liyana ; Shamshirband, Shahaboddin ; Ismail, Mohammad Hafiz

Computers in Human Behavior, 05/2015, Vol.46, C, pp.239-244 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.002

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of mobile pervasive learning: Applications and issues

Shuib, Liyana ; Shamshirband, Shahaboddin ; Ismail, Mohammad Hafiz

Computers in Human Behavior, May 2015, Vol.46, pp.239-244 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2015.01.002

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...