skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women’s Political Participation and Representation in Asia: Obstacles and Challenges

Iwanaga, Kazuki; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 7694 016 4

Toàn văn sẵn có

2
Women’s Political Participation and Representation in Asia: Obstacles and Challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women’s Political Participation and Representation in Asia: Obstacles and Challenges

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

Women and Politics in Asia

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788776940164 ; ISBN: 8776940160

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...