skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Buhe, Chulu ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Water Research, Dec 1, 2016, Vol.106, p.62(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements.(Report)

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Buhe, Chulu ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Water Research, Dec 1, 2016, Vol.106, p.62 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

3
Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Buhe, Chulu ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Water Research, 12/2016, Vol.106, C, pp.62-70 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00431354 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Buhe, Chulu ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Water Research, 01 December 2016, Vol.106, pp.62-70 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sludge bio-drying: Effective to reduce both antibiotic resistance genes and mobile genetic elements

Zhang, Junya ; Sui, Qianwen ; Tong, Juan ; Buhe, Chulu ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Wei, Yuansong

Water research, 01 December 2016, Vol.106, pp.62-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2448 ; PMID: 27697685 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.09.055

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...