skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental time travel and default-mode network functional connectivity in the developing brain.(PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE SCIENCES)(Report)(Author abstract)

Ostby, Ylva ; Walhovd, Kristine B. ; Tamnes, Christian K. ; Grydeland, Hakon ; Westlye, Lars Tjelta ; Fjell, Anders M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 16, 2012, Vol.109(42), p.16800(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...