skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: National characteristics, European xóa Chủ đề: Europa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Uses of the Middle Ages in Modern European States: History, Nationhood and the Search for Origins
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uses of the Middle Ages in Modern European States: History, Nationhood and the Search for Origins

Evans, R.J.W.; Marchal, Guy P.;; Evans, R. ; Marchal, Guy

ISBN: 978-1-349-36602-6 ; E-ISBN: 978-0-230-28310-7 ; DOI: 10.1057/9780230283107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Evans, R. J. W
  2. Evans, R.J.W.
  3. Marchal, Guy P
  4. Marchal, Guy
  5. Evans, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...