skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Sajoo, Amyn B

Ethics & Global Politics, 01 January 2014, Vol.7(1), pp.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1654-4951 ; E-ISSN: 1654-6369 ; DOI: 10.3402/egp.v7.23351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Donnelly, Graham

Europe-Asia Studies, 02 January 2014, Vol.66(1), pp.160-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2013.864103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Cooley, Laurence

Ethnopolitics, 01 June 2012, Vol.11(2), pp.229-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449057.2012.697315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights by Tawhida Ahmed. Oxford: Hart Publishing, 2011. xxxvi + 209 pp. Hb £45.00

Kochenov, Dimitry

European Law Journal, September 2012, Vol.18(5), pp.734-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-5993 ; E-ISSN: 1468-0386 ; DOI: 10.1111/j.1468-0386.2012.00619_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights

Long, Doug

Canadian Journal of Political Science, 2007, Vol.40(3), pp.776-777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423907070886

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Revolution (Book Review)

Stevens, Mitchelll.

American Journal of Sociology, July 2006, Vol.112(1), pp.328-329 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/507811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity, Nationalism and Minority Rights – Edited by S. May, T. Modood and J. Squires

Rumford, Chris

British Journal of Sociology, June 2006, Vol.57(2), pp.327-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2006.00111_15.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights in Europe.(Book review)

Galbreath, David

Journal of Public Policy, Jan-April, 2006, Vol.26(1), p.85-87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Minority Rights in Europe.(Book review)

Mowbray, Jacqueline

International and Comparative Law Quarterly, April, 2007, Vol.56(2), p.467-468 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal Minority Rights: A Commentary on the Jurisprudence of International Courts and Treaty Bodies.(Book review)

Meijknecht, Anna

Netherlands Quarterly of Human Rights, March, 2009, Vol.27(1), p.117-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-0519

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness – By D.J. Galbreath and J. McEvoy

Konyali, Ali

JCMS: Journal of Common Market Studies, November 2012, Vol.50(6), pp.1047-1048 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9886 ; E-ISSN: 1468-5965 ; DOI: 10.1111/j.1468-5965.2012.02308_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: States in Conflict with their Minorities: Challenges to Minority Rights in South Asia

Zingel, Wolfgang-Peter

India Quarterly, June 2012, Vol.68(2), pp.206-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0974-9284 ; E-ISSN: 0975-2684 ; DOI: 10.1177/0974928412449257

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservative turn? Religion, state and conflict in Indonesia.('Shari'a Politics: Islamic Law and Society in the Modern World,' 'Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java' and 'Violence and Vengeance: Religious Conflict and Its Aftermath in Eastern Indonesia')(Book review)

Hamayotsu, Kikue

Pacific Affairs, 2014, Vol.87(4), p.815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X ; DOI: 10.5509/2014874815

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation and Democratic Theory

Fierlbeck, Katherine

Canadian Journal of Political Science, 2005, Vol.38(1), pp.249-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239 ; E-ISSN: 1744-9324 ; DOI: 10.1017/S0008423905330101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 18781938 (Book Review)

Cesarani, David

The Journal of Modern History, June 2006, Vol.78(2), pp.470-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/505812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938

Black, Eugene C

Central European History, 2005, Vol.38(4), pp.667-670 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389 ; E-ISSN: 1569-1616 ; DOI: 10.1017/S0008938900005835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sytuacja prawna Z˙ydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939 [The legal situation of the Jews in Poland, 1918-1939]

Majchrzak, Bartłomiej

East European Jewish Affairs, 02 January 2015, Vol.45(1), pp.139-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1674 ; E-ISSN: 1743-971X ; DOI: 10.1080/13501674.2015.1003517

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Justice in Multicultural Liberal States

Abu-laban, Yasmeen

Politics & Gender, 2009, Vol.5(1), pp.116-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-923X ; E-ISSN: 1743-9248 ; DOI: 10.1017/S1743923X09000117

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kurds in Turkey: EU Accession and Human Rights.(Book Review)

Gunter, Michael M.

The Middle East Journal, Wntr, 2006, Vol.60(1), p.176(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-3141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Under Siege: Inter-Ethnic Relations in Abkhazia

Hewitt, George

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 2011, Vol.74(1), pp.150-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-977X ; E-ISSN: 1474-0699 ; DOI: 10.1017/S0041977X10000807

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (4)
 2. 2006đến2007  (7)
 3. 2008đến2010  (3)
 4. 2011đến2014  (8)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Galbreath, David
 2. Hamayotsu, Kikue
 3. Leckrone, J
 4. Long, Doug
 5. Kakizaki, Masaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...