skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Acta Sociologica xóa Chủ đề: Norway xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Political Economy of Rural Capitalism: Salmon Aquaculture in Norway, Chile and Ireland

Phyne, John

Acta Sociologica, June 2010, Vol.53(2), pp.160-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699310365632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cannabis Use: Subcultural Opposition or Social Marginality?: A Population-Based Longitudinal Study

Pedersen, Willy

Acta Sociologica, June 2009, Vol.52(2), pp.135-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699309104001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equal treatment or equal opportunity? Male attitudes towards women in the Norwegian and US armed forces

Gustavsen, Elin

Acta Sociologica, November 2013, Vol.56(4), pp.361-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699313480513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral economies of the welfare state: A qualitative comparative study

Taylor-Gooby, Peter ; Hvinden, Bjørn ; Mau, Steffen ; Leruth, Benjamin ; Schoyen, Mi Ah ; Gyory, Adrienn

Acta Sociologica, May 2019, Vol.62(2), pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699318774835

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opposition and Integration in Norwegian Youth Networks: The Significance of Social and Political Resources, 1992—2002

Ødegård, Guro ; Berglund, Frode

Acta Sociologica, December 2008, Vol.51(4), pp.275-291 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699308097374

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Limits of Social Solidarity: Basic Income, Immigration and the Legitimacy of the Universal Welfare State

Bay, Ann-Helén ; Pedersen, Axel West

Acta Sociologica, December 2006, Vol.49(4), pp.419-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699306071682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rise and Fall of Popular Mass Movements: Organizational Change and Globalization — the Norwegian Case

Tranvik, Tommy ; Selle, Per

Acta Sociologica, March 2007, Vol.50(1), pp.57-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699307074883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phyne, John
  2. Leruth, Benjamin
  3. Schoyen, Mi
  4. Pedersen, Willy
  5. Selle, Per

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...