skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Business Ethics xóa Tác giả/ người sáng tác: Demuijnck, Geert xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in the Void? Due Diligence in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Fasterling, Björn ; Demuijnck, Geert

Journal of Business Ethics, 2013, Vol.116(4), pp.799-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-013-1822-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Ethics as a Field of Training, Teaching and Research in Europe

Liedekerke, Luc ; Demuijnck, Geert

Journal of Business Ethics, 2011, Vol.104(Supplement 1), pp.29-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-012-1260-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Demuijnck, Geert
  2. Demuijnck, G.
  3. Fasterling, Björn
  4. Rossouw, Gedeon J
  5. Liedekerke, Luc van

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...