skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Tác giả/ người sáng tác: Stafilov, Trajce xóa Tác giả/ người sáng tác: Tănăselia, Claudiu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Air dispersion of heavy metals in the vicinity of the As-Sb-Tl abounded mine and responsiveness of moss as a biomonitoring media in small-scale investigationsb

Baceva, Katerina ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert ; Tanaselia, Claudiu

Environmental Science and Pollution Research International, Dec 2013, Vol.20(12), pp.8763-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1845-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of atmospheric pollution around the thermoelectric power plant using a moss biomonitoring

Dimovska, Bojana ; Šajn, Robert ; Stafilov, Trajče ; Bačeva, Katerina ; Tănăselia, Claudiu

Air Quality, Atmosphere & Health, 2014, Vol.7(4), pp.541-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1873-9318 ; E-ISSN: 1873-9326 ; DOI: 10.1007/s11869-014-0257-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sajn, Robert
  2. Baceva, K
  3. Baceva, Katerina
  4. Tanaselia, Claudiu
  5. Stafilov, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...