skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Chủ đề: Computer Architecture xóa Chủ đề: Computer Science xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring the construction of a domain-aware toolchain for high-performance computing

Mccormick, Patrick ; Sweeney, Christine ; Moss, Nick ; Prichard, Dean ; Gutierrez, Samuel ; Davis, Kei ; Mohd-Yusof, Jamaludin

Proceedings of the Fourth International Workshop on domain-specific languages and high-level frameworks for high performance computing, 16 November 2014, pp.1-10

ISBN: 9781479970209 ; ISBN: 1479970204 ; DOI: 10.1109/WOLFHPC.2014.9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. ACM Digital Library  (1)
 2. IEEE Xplore  (1)
 3. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Sweeney, C.
 2. Prichard, Dean
 3. Sweeney, Christine
 4. Prichard, Dean A
 5. Mccormick, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...