skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Lecture Notes in Computer Science xóa Chủ đề: Virtual Reality xóa Tác giả/ người sáng tác: Brondi, Raffaello xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the Impact of Highly Immersive Technologies and Natural Interaction on Player Engagement and Flow Experience in Games

Brondi, Raffaello ; Alem, Leila ; Avveduto, Giovanni ; Faita, Claudia ; Carrozzino, Marcello ; Tecchia, Franco ; Bergamasco, Massimo; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9353, pp.169-181 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-24589-8_13

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Carrozzino, Marcello
  2. Bergamasco, M.
  3. Tecchia, F.
  4. Brondi, Raffaello
  5. Avveduto, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...