skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa Cơ sở dữ liệu: AIP Journals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene oxideTiO 2 composite as a novel adsorbent for the preconcentration of heavy metals and rare earth elements in environmental samples followed by on-line inductively coupled plasma optical emission spectrometry detection

Zhang, Yanan ; Zhong, Cheng ; Zhang, Qiangying ; Chen, Beibei ; He, Man ; Hu, Bin

RSC Advances, 2014, Vol.5(8), pp.5996-6005 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c4ra13333a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. German, Nadezhda A.
  2. Ren, Weiqing
  3. Hu Jiancheng
  4. Zhang,Qiangying
  5. Wang Hua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...