skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa Chủ đề: History xóa Chủ đề: Asia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Managing Australia's image in Asia

Smyth, Rosaleen

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1995, Vol.49(2), p.223-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719508445158

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose history? The struggle over authorship of Australia's Asia policies

Gurry, Meg

Australian Journal of International Affairs, 01 April 1998, Vol.52(1), p.77-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719808445239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Menzies' Asia policy and the anachronistic fallacy

Jones, David Martin ; Benvenuti, Andrea

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2012, Vol.66(2), p.206-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.646484

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disguised anti-colonialism: Protest against the White Australia Policy in Malaya and Singapore, 1947–1962

Blackburn, Kevin

Australian Journal of International Affairs, 01 April 2001, Vol.55(1), p.101-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710120055102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Wars that were Planned: Australia's Forward Defence Posture in Asia and the Role of Tactical Nuclear Weapons, 1945-1967

Reynolds, Wayne

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1999, Vol.53(3), p.295-309 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919993872

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Akami, Tomoko

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2005, Vol.59(1), p.89-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/1035771042000332066

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Smyth, Rosaleen
  2. Benvenuti, A
  3. Akami, T
  4. Smyth, R
  5. Gurry, Meg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...