skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Tác giả/ người sáng tác: Kao, K.-L. xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An advanced simulation tool-set for video transmission performance evaluation

Kao, Ku-Lan ; Ke, Chih-Heng ; Shieh, Ce-Kuen

Proceeding from the 2006 workshop on ns-2: the ip network simulator, 10 October 2006, pp.10-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935088 ; ISBN: 9781595935083 ; DOI: 10.1145/1190455.1190464

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kao, K.-L.
  2. Ke, Chih-Heng
  3. Shieh, C.-K.
  4. Kao, Ku-Lan
  5. Ke, C.-H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...