skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Polish xóa Chủ đề: Economic Forecasting xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Whither the World: The Political Economy of the Future : Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whither the World: The Political Economy of the Future : Volume 2

Kolodko, Grzegorz W.

E-ISBN: 9781137470256 E-ISBN: 1137470259 DOI: 10.1057/9781137470256 ISBN: 9781137465764

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Palgrave Connect  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kolodko, Grzegorz W.
  2. Luczak, Joanna
  3. Kołodko, Grzegorz W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...