skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A house divided the Pacific Basin Economic Council and regional diplomacy

Woods, Lawrence T

Australian journal of international affairs : journal of the Australian Institute of International Affairs, 1991, Vol.45(2), pp.264-279

ISSN: 0004-9913

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The world trade organization—throwing the baby out with the bath water? How institutionalisation and increased regulation might undermine trade liberalisation

Gordon, Prudence A.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1996, Vol.50(3), p.245-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719608445184

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advance Australia ‐ where?

Gelber, Harryg.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1992, Vol.46(2), p.221-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719208445087

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gordon, PA
  2. Gelber, Harryg.
  3. Gelber, H.G.
  4. Gordon, Prudence
  5. Gordon, Prudence A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...