skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 824  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermodynamics of binding interactions between extracellular polymeric substances and heavy metals by isothermal titration microcalorimetry

Yan, Peng ; Xia, Jia-Shuai ; Chen, You-Peng ; Liu, Zhi-Ping ; Guo, Jin-Song ; Shen, Yu ; Zhang, Cheng-Cheng ; Wang, Jing

Bioresource Technology, May 2017, Vol.232, pp.354-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.02.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association of urinary metals levels with type 2 diabetes risk in coke oven workers

Liu, Bing ; Feng, Wei ; Wang, Jing ; Li, Yaru ; Han, Xu ; Hu, Hua ; Guo, Huan ; Zhang, Xiaomin ; He, Meian

Environmental Pollution, March 2016, Vol.210, pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2015.11.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrients, heavy metals and microbial communities co-driven distribution of antibiotic resistance genes in adjacent environment of mariculture

Zhao, Zelong ; Wang, Jing ; Han, Ying ; Chen, Jingwen ; Liu, Guangfei ; Lu, Hong ; Yan, Bin ; Chen, Shiaoshing

Environmental Pollution, January 2017, Vol.220, pp.909-918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2016.10.075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioleaching of valuable metals Li, Co, Ni and Mn from spent electric vehicle Li-ion batteries for the purpose of recovery

Xin, Yayun ; Guo, Xingming ; Chen, Shi ; Wang, Jing ; Wu, Feng ; Xin, Baoping

Journal of Cleaner Production, 10 March 2016, Vol.116, pp.249-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.01.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of stacking fault energy and temperature on microstructures and mechanical properties of fcc pure metals processed by equal-channel angular pressing

Liu, Fan ; Yuan, Hao ; Yin, Jian ; Wang, Jing Tao

Materials Science & Engineering A, 26 April 2016, Vol.662, pp.578-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2016.03.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Associations of multiple plasma metals with incident type 2 diabetes in Chinese adults: The Dongfeng-Tongji Cohort

Yuan, Yu ; Xiao, Yang ; Yu, Yanqiu ; Liu, Yiyi ; Feng, Wei ; Qiu, Gaokun ; Wang, Hao ; Liu, Bing ; Wang, Jing ; Zhou, Lue ; Liu, Kang ; Xu, Xuedan ; Yang, Handong ; Li, Xiulou ; Qi, Lu ; Zhang, Xiaomin ; He, Meian ; Hu, Frank B ; Pan, An ; Wu, Tangchun

Environmental Pollution, June 2018, Vol.237, pp.917-925 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.01.046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the biomarker responses in scallop (Chlamys farreri) to assess metals and PAHs pollution in Jiaozhou Bay, China

Liu, Na ; Pan, Luqing ; Wang, Jing ; Yang, Huizan ; Liu, Dong

Marine Environmental Research, Sept, 2012, Vol.80, p.38(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-1136

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents and chemical forms of heavy metals in school and roadside topsoils and road-surface dust of Beijing

Li , Ruiping ; Cai , Guanqing ; Wang , Jing ; Ouyang , Wei ; Cheng , Hongguang ; Lin , Chunye

Journal of soils and sediments, 2014, Vol.14(11), pp.1806-1817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1439-0108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of drip irrigation on migration and distribution of heavy metals in soil profile

Wei, Binggan ; Yu, Jiangping ; Dong, Yunshe ; Yang, Linsheng ; Wang, Jing ; Xue, Yuan ; Guo, Shufang

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(4), pp.3632-3640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5515-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of heavy metals monitoring results in food in Shaoxing in 2014

Fan, Wei ; Wang, Jing ; Wu, Hongmiao ; Lian, Lingjun ; Du, Sai ; Chen, Li

Wei sheng yan jiu = Journal of hygiene research, November 2015, Vol.44(6), pp.922-7

ISSN: 1000-8020 ; PMID: 26738384 Version:1

Toàn văn không sẵn có

11
Effect of Heavy Metals and Leaching Toxicity of Magnesium Potassium Phosphate Cement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Heavy Metals and Leaching Toxicity of Magnesium Potassium Phosphate Cement

Ma, Bao Guo ; Wang, Jing Ran ; Li, Xiang Guo

Applied Mechanics and Materials, 10/2011, Vol.117-119, pp.1080-1083 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1662-7482 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.117-119.1080

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilization of heavy metals in sewage sludge by using a ferrous iron

Wang, Jing ; Fu, Rong-Bing ; Luo, Qi-Shi ; Zhang, Chang-Bo ; Xu, Yan-Ying

Huan jing ke xue= Huanjing kexue, April 2010, Vol.31(4), pp.1036-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0250-3301 ; PMID: 20527188 Version:1

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental risk assessment of heavy metals in Bohai Sea, North China

Wang, Jing ; Chen, Shang ; Xia, Tao

Procedia Environmental Sciences, 2010, Vol.2, pp.1632-1642 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1878-0296 ; E-ISSN: 1878-0296 ; DOI: 10.1016/j.proenv.2010.10.174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partitioning and geochemical fractions of heavy metals from geogenic and anthropogenic sources in various soil particle size fractions

Liu, Guannan ; Wang, Juan ; Liu, Xuan ; Liu, Xinhui ; Li, Xiaosai ; Ren, Yaqiong ; Wang, Jing ; Dong, Liming

Geoderma, 15 February 2018, Vol.312, pp.104-113 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2017.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of atmospheric particles and heavy metals in winter in Chang-Zhu-Tan city clusters, China

Zhang, Kai ; Chai, Fahe ; Zheng, Zilong ; Yang, Qing ; Li, Juansheng ; Wang, Jing ; Zhang, Yujie

Journal of Environmental Sciences, 01 January 2014, Vol.26(1), pp.147-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(13)60391-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trace Metals in the Urine and Hair of a Population in an Endemic Arsenism Area

Wei, Binggan ; Yu, Jiangping ; Wang, Jing ; Li, Hairong ; Yang, Linsheng ; Kong, Chang

Biological Trace Element Research, 2018, Vol.182(2), pp.209-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4984 ; E-ISSN: 1559-0720 ; DOI: 10.1007/s12011-017-1108-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dopamine crosslinked graphene oxide membrane for simultaneous removal of organic pollutants and trace heavy metals from aqueous solution

Wang, Jing ; Huang, Tiefan ; Zhang, Lin ; Yu, Qiming Jimmy ; Hou, Li'an

Environmental Technology, 02 December 2018, Vol.39(23), pp.3055-3065 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3330 ; E-ISSN: 1479-487X ; DOI: 10.1080/09593330.2017.1371797

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilization of heavy metals in municipal sewage sludge by freeze-thaw treatment with a blend of diatomite, FeSO4, and Ca(OH)2

Wang, Jing ; Fu, Rongbing ; Xu, Zhen

Journal of the Air & Waste Management Association, 03 August 2017, Vol.67(8), pp.847-853 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-2247 ; E-ISSN: 2162-2906 ; DOI: 10.1080/10962247.2017.1281175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uptake and translocation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals by maize from soil irrigated with wastewater

Shichao Zhang ; Hong Yao ; Yintao Lu ; Xiaohua Yu ; Jing Wang ; Shaobin Sun ; Mingli Liu ; Desheng Li ; Yi-Fan Li ; Dayi Zhang

Scientific Reports, 01 September 2017, Vol.7(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-017-12437-w

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of the biomarker responses in scallop (Chlamys farreri) to assess metals and PAHs pollution in Jiaozhou Bay, China

Liu, Na ; Pan, Luqing ; Wang, Jing ; Yang, Huizan ; Liu, Dong

Marine Environmental Research, September 2012, Vol.80, pp.38-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-1136 ; E-ISSN: 1879-0291 ; DOI: 10.1016/j.marenvres.2012.06.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 824  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (748)
 2. Toàn văn trực tuyến (715)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (10)
 2. 2005đến2008  (42)
 3. 2009đến2012  (134)
 4. 2013đến2017  (438)
 5. Sau 2017  (192)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (815)
 2. French  (37)
 3. Chinese  (30)
 4. German  (9)
 5. Japanese  (2)
 6. Korean  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Jing
 2. Wang, J.
 3. Wang,Jing
 4. Jing Wang
 5. Liu, Ying

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...