skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Nhan đề tạp chí: Advanced Materials Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Highly efficient adsorption of heavy metals from wastewaters by graphene oxide-ordered mesoporous silica materials

Wang, Xuemei ; Pei, Yifei ; Lu, Muxin ; Lu, Xiaoquan ; Du, Xinzhen

Journal of Materials Science, 2015, Vol.50(5), pp.2113-2121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8773-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth of aluminum-substituted nickel hydroxide nanoflakes on nickel foam with ultrahigh specific capacitance at high current density

Wang, Minmin ; Xue, Junying ; Zhang, Fangming ; Ma, Wenle ; Cu, Hongtao

Journal of Materials Science, March 15, 2015, Vol.50(6), p.2422(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8797-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Min Min
  2. Bao, H.B.
  3. Wang, M.
  4. Wang, L.
  5. Wang, Li

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...