skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From cyberpunk to calm urban computing: Exploring the role of technology in the future cityscape

Kukka, Hannu ; Luusua, Anna ; Ylipulli, Johanna ; Suopajärvi, Tiina ; Kostakos, Vassilis ; Ojala, Timo

Technological Forecasting & Social Change, May 2014, Vol.84, pp.29-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-1625 ; DOI: 10.1016/j.techfore.2013.07.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Here, this and next: evaluating public engagement with multiple, distributed and interlinked devices

Nunes Vilaza, G ; Liu, C ; Bengler, B ; Capra, L ; Rogers, Y; Bratteteig, T ; Sandnes, Fe

Bratteteig, T and Sandnes, FE, (eds.) NordiCHI '18: Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction. (pp. pp. 524-536). Association for Computing Machinery (ACM): New York, NY, USA. (2018)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kostakos, V
  2. Ylipulli, J
  3. Suopajarvi, T
  4. Ylipulli, Johanna
  5. Bengler, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...