skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remix and sampling: DJs' identity and memory in the electronic music/ Remix e sampling: identidades e memoria dos DJs na musica electronica.(CULTURA)

Vargas, Herom ; de Carvalho, Nilton Faria ; Perazzo, Priscila Ferreira

Revista Famecos - Midia, Cultura e Tecnologia, 2018, Vol.25(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1415-0549 ; DOI: 10.15448/1980-3729.2018.2.28156

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...