skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Preservation through Fog-to-Cloud (F2C) Data Management in Smart Cities

Sinaeepourfard, Amir ; García Almiñana, Jordi ; Masip Bruin, Xavier ; Marín Tordera, Eva; Universitat Politècnica De Catalunya. Departament D'Arquitectura De Computadors ; Universitat Politècnica De Catalunya. Craax - Centre De Recerca D'Arquitectures Avançades De Xarxes

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Masip Bruin, Xavier
  2. García Almiñana, Jordi
  3. Marín Tordera, Eva
  4. Sinaeepourfard, Amir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...