skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lulismo, Petismo, and the future of Brazilian politics/Lulismo, Petismo, e o futuro da politica Brasileira.(Report)

Samuels, David ; Zucco, Cesar, Jr.

Journal of Politics in Latin America, 2014, Vol.6(3), p.129(30) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-4890

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elite preferences in a consolidating democracy: the Brazilian legislative surveys, 1990-2009.(Report)

Power, Timothy J. ; Zucco, Cesar Jr.

Latin American Politics and Society, Winter, 2012, Vol.54(4), p.1(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1531-426X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bolsa Família and the Shift in Lula’s Electoral Base, 2002–2006: A Reply to Bohn

Zucco, Cesar, Jr ; Power, Timothy J. (Timothy Joseph)

Latin American Research Review, 2013, Vol.48(2), pp.3-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791 ; E-ISSN: 1542-4278

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating ideology of Brazilian legislative parties, 1990-2005: a research communication.(Report)

Power, Timothy J. ; Zucco, Cesar, Jr.

Latin American Research Review, Wntr, 2009, Vol.44(1), p.218-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-8791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...