skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early clinical results with the neuroleptic roxindole (EMD 49,980) in the treatment of schizophrenia--an open study

Kasper, S ; Fuger, J ; Zinner, H J ; Bäuml, J ; Möller, H J

European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, March 1992, Vol.2(1), pp.91-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; PMID: 1353388 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Elsevier (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zinner, Hans-Jürgen
  2. Zinner, H.-J.
  3. Bäuml, Josef
  4. Möller, H J
  5. Fuger, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...