skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sparse pre-Columbian human habitation in western Amazonia

Mcmichael, C H ; Piperno, D R ; Bush, M B ; Silman, M R ; Zimmerman, A R ; Raczka, M F ; Lobato, L C

Science (New York, N.Y.), 15 June 2012, Vol.336(6087), pp.1429-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22700926 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1219982

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Degradation and resilience in Louisiana salt marshes after the BP-Deepwater Horizon oil spill
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation and resilience in Louisiana salt marshes after the BP-Deepwater Horizon oil spill

Silliman, B. R. ; van de Koppel, J. ; Mccoy, M. W. ; Diller, J. ; Kasozi, G. N. ; Earl, K. ; Adams, P. N. ; Zimmerman, A. R.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/10/2012, Vol.109(28), pp.11234-11239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1204922109

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of biochar and other amendments on the physical properties and greenhouse gas emissions of an artificially degraded soil

Mukherjee, A ; Lal, R ; Zimmerman, A R

The Science of the total environment, 15 July 2014, Vol.487, pp.26-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1026 ; PMID: 24751592 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.03.141

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sorption of atrazine and ametryn by carbonatic and non-carbonatic soils of varied origin

Kasozi, G N ; Nkedi-Kizza, P ; Li, Y ; Zimmerman, A R

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), October 2012, Vol.169, pp.12-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 22659728 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2012.05.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Physicochemical changes in pyrogenic organic matter (biochar) after 15 months field-aging
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicochemical changes in pyrogenic organic matter (biochar) after 15 months field-aging

Mukherjee, A. ; Zimmerman, A. R. ; Hamdan, R. ; Cooper, W. T.

Solid Earth Discussions, 2014, Vol.6(1), pp.731-760 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1869-9537 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/sed-6-731-2014

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicochemical changes in pyrogenic organic matter (biochar) after 15 months of field aging

Mukherjee, A. ; Zimmerman, A. R. ; Hamdan, R. ; Cooper, W. T.

Solid Earth, July 23, 2014, Vol.5(2), p.693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1869-9510

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Blackcarbon in coastal and large river systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blackcarbon in coastal and large river systems

Mitra, S ; Zimmerman, A. R ; Hunsinger, G ; Woerner, W. R

Biogeochemical Dynamics at Major River-Coastal Interfaces

ISBN: 9781107022577 ; ISBN: 1107022576 ; E-ISBN: 9781139136853 ; E-ISBN: 1139136852

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Chương sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zimmerman, A. R.
 2. Zimmerman, A.R.
 3. Zimmerman, A
 4. Mukherjee, A.
 5. Hamdan, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...