skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rhinitis post-operation nursing box

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sympathetic Denervation-Induced MSC Mobilization in Distraction Osteogenesis Associates with Inhibition of MSC Migration and Osteogenesis by Norepinephrine/adrb3 (Sympathetic Nerves Inhibit MSC Migration and Differentiation)

Du, Zhaojie ; Wang, Lei ; Zhao, Yinghua ; Cao, Jian ; Wang, Tao ; Liu, Peng ; Zhang, Yabo ; Yang, Xinjie ; Cheng, Xiaobing ; Liu, Baolin ; Lei, Delin; Malaval, Luc (Editor)

2014, Vol.9(8), p.e105976 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0105976

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic expansion valve

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOAD SHARING METHOD AND ROUTER DEVICE

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

数据通信网络中业务故障检测方法、相关装置及系统
Service fault detection method and system in data communication network, and related devices

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种磨链机的定位装置
Locating device of chain saw sharpener

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LASTTEILUNGSVERFAHREN UND LEITWEGLENKUNGSVORRICHTUNG
DISPOSITIF DE ROUTAGE ET PROCÉDÉ DE RÉPARTITION DE CHARGEMENT
LOAD SHARING METHOD AND ROUTING DEVICE

Zhang, Yabo

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enteroscopy pants

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LASTTEILUNGSVERFAHREN UND LEITWEGLENKUNGSVORRICHTUNG
DISPOSITIF DE ROUTAGE ET PROCÉDÉ DE RÉPARTITION DE CHARGEMENT
LOAD SHARING METHOD AND ROUTING DEVICE

Zhang, Yabo

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Case recording device for internal medicine nursing

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service carrying method and router

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-air-temperature hot-blast stove

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Load sharing method and routing equipment

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DISPOSITIF DE ROUTAGE ET PROCÉDÉ DE RÉPARTITION DE CHARGEMENT
负载分担的方法和路由设备
LOAD SHARING METHOD AND ROUTING DEVICE

Zhang, Yabo

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service carrying method and router

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种锯链
Saw chain

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical sharps container

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postoperative nasal protector

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanitary nose bag

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic expansion valve

Zhang Yabo

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 143  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (20)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2011  (7)
 3. 2012đến2013  (16)
 4. 2014đến2016  (54)
 5. Sau 2016  (64)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (120)
 2. Bài báo  (22)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (135)
 2. Chinese  (86)
 3. French  (3)
 4. German  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang Yabo
 2. Peng Huaqiao
 3. Wang Jia
 4. Zhang, Yabo
 5. Zhang Jian

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...