skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebo Nyunda: Is It Decolonising Early Childhood Education in Bandung, Indonesia?

Yulindrasari, Hani ; Djoehaeni, Heny

Journal of Pedagogy, June 2019, Vol.10(1), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-1563 ; DOI: 10.2478/jped-2019-0003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Djoehaeni Heny
  2. Yulindrasari, H.
  3. Yulindrasari Hani
  4. Djoehaeni, Heny
  5. Yulindrasari, Hani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...