skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Combined finite element method and dislocation density method solution to residual stress induced by water cavitation peening
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined finite element method and dislocation density method solution to residual stress induced by water cavitation peening

Han, B. ; Ju, D.Y. ; Yu, X.G.

Materials & Design, 8/2010, Vol.31(7), pp.3317-3323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02613069 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2010.02.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Numerical and Experimental Studies of Cavitation Behavior in Water-Jet Cavitation Peening Processing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical and Experimental Studies of Cavitation Behavior in Water-Jet Cavitation Peening Processing

Zhang, H. ; Han, B. ; Yu, X.G. ; Ju, D.Y.

Shock and Vibration, 2013, Vol.20(5), pp.895-905 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1070-9622 ; E-ISSN: 1875-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2013/910613

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
HLA-B*57 and IFNL4-related polymorphisms are associated with protection against HIV-1 disease progression in controllers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HLA-B*57 and IFNL4-related polymorphisms are associated with protection against HIV-1 disease progression in controllers

Dominguez-Molina, B ; Tarancon-Diez, L ; Hua, S ; Abad-Molina, C ; Rodriguez-Gallego, E ; Machmach, K ; Vidal, F ; Tural, C ; Moreno, S ; Goñi, J.M ; Ramírez de Arellano, E ; Del Val, M ; Gonzalez-Escribano, Mf ; Del Romero, J ; Rodriguez, C ; Capa, L ; Viciana, P ; Alcamí, J ; Yu, Xg ; Walker, BD ; M, Leal ; Lichterfeld, M ; Ruiz-Mateos, E

Clinical Infectious Diseases, 12/16/2016, p.ciw833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; E-ISSN: 1537-6591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cid/ciw833

Toàn văn sẵn có

4
Flow boiling of ammonia and flow instabilities in mini-channels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow boiling of ammonia and flow instabilities in mini-channels

Kuang, Y.W. ; Wang, Wen ; Miao, J.Y. ; Yu, X.G. ; Zhang, H.X. ; Zhuan, R.

Applied Thermal Engineering, 02/2017, Vol.113, C, pp.831-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13594311 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2016.11.093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions between HLA-B and leukocyte immunoglobulin like receptors B2 (LILRB2) correlate with HIV-1 disease outcomes

Martin Gayo, E ; Jones, D ; Pereyra, F ; Lichterfeld, M ; Allen, Rl ; Yu, Xg

Retrovirology, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17424690 ; DOI: 10.1186/1742-4690-9-S2-P165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactions between HLA-B and leukocyte immunoglobulin like receptors B2 (LILRB2) correlate with HIV-1 disease outcomes

Martin Gayo E ; Jones D ; Pereyra F ; Lichterfeld M ; Allen Rl ; Yu Xg

Retrovirology, 01 September 2012, Vol.9(Suppl 2), p.P165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-4690 ; E-ISSN: 1742-4690 ; DOI: 10.1186/1742-4690-9-S2-P165

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The prediction on mechanical properties of 4-step braided composites via two-scale method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prediction on mechanical properties of 4-step braided composites via two-scale method

Yu, X.G. ; Cui, J.Z.

Composites Science and Technology, 3/2007, Vol.67(3-4), pp.471-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02663538 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2006.08.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

T cell receptor clonotypes modulate the protective effect of human leukocyte antigen class I alleles in HIV-1 infection

Chen, H ; Ndhlovu, Zm ; Liu, D ; Porter, LC ; Fang, JW ; Darko, S ; Brockman, MA ; Miura, T ; Brumme, Zl ; Schneidewind, A ; Piechocka-Trocha, A ; Cesa, Kt ; Sela, J ; Cung, Td ; Toth, I ; Pereyra, F ; Yu, Xg ; Douek, DC ; Kaufmann, De ; Allen, TM ; Walker, BD

Retrovirology, 2012 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 17424690 ; DOI: 10.1186/1742-4690-9-S2-P264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Simply approximate estimation of local failure position of a free-free slender shell
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simply approximate estimation of local failure position of a free-free slender shell

Yang, J.L. ; Yu, X.G. ; Zhang, Y.

Mechanics Research Communications, 5/2004, Vol.31(3), pp.365-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00936413 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0093-6413(03)00094-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (1)
 4. 2012đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yu, Xg
 2. Yu, X.G
 3. Lichterfeld, M
 4. Pereyra, F
 5. Jones, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...