skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code is science manifesto

Yo Yehudi ; Selina Aragon ; Alexander Konovalov

DOI: 10.7490/F1000RESEARCH.1116166.1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborations Workshop 2018 - Lightning talk - Yo Yehudi

Yo Yehudi

DOI: 10.6084/m9.figshare.6086099.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6086099

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

InterMine GSoC Mentor Summit Lightning Talk

Inter Mine ; Yo Yehudi

DOI: 10.6084/m9.figshare.5571238.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5571238

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better Science Through Better Data - Open source success thanks to open data

Inter Mine ; Yo Yehudi

DOI: 10.6084/m9.figshare.5570278.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5570278

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

yoyehudi_micklemlab_intermine.pdf

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in Bluegenes: BlueGenes / InterMine Poster for BOSC 2017

Yo Yehudi ; Inter Mine ; Justin Clark-Casey ; Daniela Butano

DOI: 10.6084/m9.figshare.5220763

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The InterMine Android app: Cross-organism genomic data in your pocket [version 2; peer review: 2 approved]

Daria Komkova ; Rachel Lyne ; Julie Sullivan ; Yo Yehudi ; Gos Micklem

F1000Research, 01 June 2019, Vol.7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-1402 ; E-ISSN: 2046-1402 ; DOI: 10.12688/f1000research.17005.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Better Science through Better Data 2017 (#scidata17) - Lightning talk slides (session 2)

Scientific Data ; Bruno Vieira ; Danielle Robinson ; Debbie Baines ; Michael Doube ; Pierre Montagano ; Ulf Toelch ; Yo Yehudi

DOI: 10.6084/m9.figshare.5607157.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5607157

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forever in BlueGenes: A next-generation genomic data interface powered by InterMine

Yo Yehudi ; Daniela Butano ; Matthew Chadwick ; Justin Clark-Casey ; Sergio Contrino ; Joshua Heimbach ; Rachel Lyne ; Juli Sullivan ; Gos Micklem

DOI: 10.7490/f1000research.1114527.1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

InterMine: widening integrative data analysis

Rachel Lyne ; Daniela Butano ; Justin Clark-Casey ; Sergio Contrino ; Julie Sullivan ; Yo Yehudi ; Gos Micklem ; Cambridge Systems Biology Centre

DOI: 10.7490/F1000RESEARCH.1116132.1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Complex Portal – annotating protein complexes made easy

Birgit Meldal ; Colin Combe ; Hema Bye-A-Jee ; Josh Heimbach ; Maximilian Koch ; Julie Sullivan ; Yo Yehudi ; Gos Micklem ; Henning Hermjakob ; Sandra Orchard

DOI: 10.7490/f1000research.1111759.1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yo Yehudi
  2. Justin Clark-Casey
  3. Inter Mine
  4. Daniela Butano
  5. Gos Micklem

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...