skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worst-Case Upper Bound for (1, 2)-QSAT

Yin, Minghao

Arxiv ID: 1102.4925

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Differential Evolution Algorithm on Self-Potential Data (DE for Self-Potential Data)

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(12), p.e51199 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prediction of Protein Phosphorylation Sites by Using the Composition of k -Spaced Amino Acid Pairs (Prediction of Protein Phosphorylation Sites)

Zhao, Xiaowei ; Zhang, Wenyi ; Xu, Xin ; Ma, Zhiqiang ; Yin, Minghao; Kurgan, Lukasz (Editor)

2012, Vol.7(10), p.e46302 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0046302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Differential Evolution Algorithm on Self-Potential Data.(Research Article)

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

PLoS ONE, Dec 11, 2012, Vol.7(12), p.e51199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0051199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Appearance Model for Visual Tracking

Wang, Yuru ; Jiang, Longkui ; Liu, Qiaoyuan ; Yin, Minghao

PLoS ONE, Jan 20, 2016, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0146763

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parameter estimation for chaotic systems by hybrid differential evolution algorithm and artificial bee colony algorithm

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

Nonlinear Dynamics, 2014, Vol.77(1), pp.61-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-090X ; E-ISSN: 1573-269X ; DOI: 10.1007/s11071-014-1273-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-adaptive constrained artificial bee colony for constrained numerical optimization

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

Neural Computing and Applications, 2014, Vol.24(3), pp.723-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-0643 ; E-ISSN: 1433-3058 ; DOI: 10.1007/s00521-012-1285-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential Monte Carlo-guided ensemble tracking.(Research Article)

Wang, Yuru ; Liu, Qiaoyuan ; Jiang, Longkui ; Yin, Minghao ; Wang, Shengsheng

PLoS ONE, April 11, 2017, Vol.12(4), p.e0173297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0173297

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worst-Case Upper Bound for (1, 2)-QSAT

Yin, Minghao; Yin, Minghao (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 26, 2011

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An upper (lower) bound for Max (Min) CSP

Huang, Ping ; Yin, MingHao

Science China Information Sciences, 2014, Vol.57(7), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X ; E-ISSN: 1869-1919 ; DOI: 10.1007/s11432-013-5052-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An opposition-based differential evolution algorithm for permutation flow shop scheduling based on diversity measure

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

Advances in Engineering Software, January 2013, Vol.55, pp.10-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-9978 ; DOI: 10.1016/j.advengsoft.2012.09.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified cuckoo search algorithm with self adaptive parameter method

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

Information Sciences, 20 March 2015, Vol.298, pp.80-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2014.11.042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-operator based biogeography based optimization with mutation for global numerical optimization

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

Computers and Mathematics with Applications, November 2012, Vol.64(9), pp.2833-2844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-1221 ; E-ISSN: 1873-7668 ; DOI: 10.1016/j.camwa.2012.04.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential Evolution for Prediction of Longitudinal Dispersion Coefficients in Natural Streams

Li, Xiangtao ; Liu, Huawen ; Yin, Minghao

Water Resources Management, Dec 2013, Vol.27(15), pp.5245-5260 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09204741 ; E-ISSN: 15731650 ; DOI: 10.1007/s11269-013-0465-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel objective function for job-shop scheduling problem with fuzzy processing time and fuzzy due date using differential evolution algorithm

Hu, Yanmei ; Yin, Minghao ; Li, Xiangtao

The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011, Vol.56(9), pp.1125-1138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-3768 ; E-ISSN: 1433-3015 ; DOI: 10.1007/s00170-011-3244-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft polygroups

Wang, Jinyan ; Yin, Minghao ; Gu, Wenxiang

Computers and Mathematics with Applications, 2011, Vol.62(9), pp.3529-3537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-1221 ; E-ISSN: 1873-7668 ; DOI: 10.1016/j.camwa.2011.08.069

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modified differential evolution with self-adaptive parameters method

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

Journal of Combinatorial Optimization, 2016, Vol.31(2), pp.546-576 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-6905 ; E-ISSN: 1573-2886 ; DOI: 10.1007/s10878-014-9773-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the utility of landmarks in SAT based planning

Cai, Dunbo ; Yin, Minghao

Knowledge-Based Systems, December 2012, Vol.36, pp.146-154 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2012.06.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
DESIGN OF A RECONFIGURABLE ANTENNA ARRAY WITH DISCRETE PHASE SHIFTERS USING DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DESIGN OF A RECONFIGURABLE ANTENNA ARRAY WITH DISCRETE PHASE SHIFTERS USING DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM

Li, Xiangtao ; Yin, Minghao

Progress In Electromagnetics Research B, 2011, Vol.31, pp.29-43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1937-6472 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2528/PIERB11032902

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy multiset finite automata and their languages

Wang, Jinyan ; Yin, Minghao ; Gu, Wenxiang

Soft Computing, 2013, Vol.17(3), pp.381-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; E-ISSN: 1433-7479 ; DOI: 10.1007/s00500-012-0913-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 115  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (75)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (4)
 2. 2009đến2010  (8)
 3. 2011đến2012  (32)
 4. 2013đến2015  (28)
 5. Sau 2015  (42)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (103)
 2. Sáng chế  (9)
 3. Book Chapters  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (102)
 2. Chinese  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yin, Minghao
 2. Yin, M.
 3. Yin, Mh
 4. Li, Xiangtao
 5. Zhou, Junping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...