skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 515  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Last Words of Yiddish

Myers, David N

Jewish Quarterly Review, 2012, Vol.102(1), pp.v-vii [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-6682 ; E-ISSN: 1553-0604

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western Judeo-Spanish (Hakitia): tracing speech through narrative.(Essay)

Benabu, Isaac

European Judaism, 2011, Vol.44(1), p.36(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-3006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The envy of Yiddish: Cynthia Ozick as translator.(Critical essay)

Hellerstein, Kathryn

Studies in American Jewish Literature, Spring, 2012, Vol.31(1), p.24(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0271-9274

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Yiddish and Power
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yiddish and Power

Katz, Dovid

E-ISBN: 9781137475756 E-ISBN: 1137475757 DOI: 10.1057/9781137475756 E-ISBN: 9781137475756 ISBN: 9780230517608

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Kibosh
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kibosh

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

6
Schnook
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schnook

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

7
Meshuggener
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Meshuggener

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

8
Shemozzle
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shemozzle

Brewer's Dictionary of Phrase and Fable

ISBN: 9780550102454

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At the Center of the Center of the New York Bagel

Frank, Matthew

Gastronomica, Winter 2013, Vol.13(4), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15293262 ; E-ISSN: 15338622

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zu satzfinaler subjektposition, unakkusativitat und C-domane im jiddischen.(Report)

Mecner, Pawel

Linguistik Online, Jan, 2017, Vol.80(1), p.71(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-3014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the Editor

Ritter, Kelly

College English, Sep 2013, Vol.76(1), pp.9-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00100994 ; E-ISSN: 21618178

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Yiddish: Language Ideologies, Verbal Art, and Identity among Argentine Jews

Fischman, Fernando

Journal of Folklore Research, 2011, Vol.48(1), pp.37-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-7037 ; E-ISSN: 1543-0413

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Ashkenaz: Yiddish culture after the Holocaust

Jan Schwarz

Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 01 April 2016, Vol.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0582-3226 ; E-ISSN: 2343-4937 ; DOI: 10.30674/scripta.66575

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Name changes and visions of ”a new Jew” in the Helsinki Jewish community

Laura Katarina Ekholm ; Simo Muir

Scripta Instituti Donneriani Aboensis, 01 October 2017, Vol.27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0582-3226 ; E-ISSN: 2343-4937 ; DOI: 10.30674/scripta.66574

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the category of clusivity in the Udmurt language

Maksimov, S ; Panina, T

Linguistica Uralica, 2018, Vol.54(3), pp.213-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08684731 ; E-ISSN: 17367506 ; DOI: 10.3176/lu.2018.3.05

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le yiddish : un passé proche et un souvenir éternel dans l’univers d’Aharon Appelfeld

Itzhaki, Masha

Yod, 01 June 2011, pp.51-59

ISSN: 0338-9316 ; E-ISSN: 2261-0200 ; DOI: 10.4000/yod.655

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un récit de vie en yiddish alsacien : Henry Schwab de Gerstheim, Bas-Rhin

Starck, Astrid

Yod, 01 June 2011, pp.135-151

ISSN: 0338-9316 ; E-ISSN: 2261-0200 ; DOI: 10.4000/yod.290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Dreck
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreck

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

19
Bupkis
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bupkis

A/V A to Z: An Encyclopedic Dictionary of Media, Entertainment and Other Audiovisual Terms

ISBN: 9780786495566

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black and Jewish: Language and Multiple Strategies for Self-Presentation

Benor, Sarah Bunin

American Jewish History, 2016, Vol.100(1), pp.51-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-0178 ; E-ISSN: 1086-3141

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 515  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (179)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (33)
 2. 1980đến1990  (26)
 3. 1991đến1999  (42)
 4. 2000đến2009  (182)
 5. Sau 2009  (225)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (399)
 2. French  (8)
 3. German  (7)
 4. Yiddish  (7)
 5. Danish  (5)
 6. Polish  (4)
 7. Russian  (2)
 8. Italian  (2)
 9. Hebrew  (1)
 10. Afrikaans  (1)
 11. Spanish  (1)
 12. Finnish  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Shandler, Jeffrey
 3. Passy, Charles
 4. Berger, Joseph
 5. Hadda, Janet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...