skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Eye of the Beholder: How Leaders and Intelligence Communities Assess the Intentions of Adversaries

Yarhi-Milo, Keren

International Security, 2013, Vol.38(1), pp.7-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804 ; DOI: 10.1162/ISEC_a_00128

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Reputation: How Past Actions Matter in International Politics

Weisiger, Alex ; Yarhi-Milo, Keren

International Organization, 2015, Vol.69(2), pp.473-495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818314000393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Eye of the Beholder: How Leaders and Intelligence Communities Assess the Intentions of Adversaries

Yarhi-Milo, Keren

International Security, 2013, Vol.38(1), pp.7-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889 ; E-ISSN: 1531-4804

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Credibility: American Foreign Policy in the Trump Era.(Essay)

Yarhi-Milo, Keren

Foreign Affairs, 2018, Vol.97(1), p.68(10)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Personal Touch: Leaders' Impressions, Costly Signaling, and Assessments of Sincerity in International Affairs1.(Report)

Hall, Todd ; Yarhi - Milo, Keren

International Studies Quarterly, Sept, 2012, Vol.56, p.560(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Personal Touch: Leaders’ Impressions, Costly Signaling, and Assessments of Sincerity in International Affairs1

Hall, Todd ; YarhiMilo, Keren

International Studies Quarterly, September 2012, Vol.56(3), pp.560-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833 ; E-ISSN: 1468-2478 ; DOI: 10.1111/j.1468-2478.2012.00731.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Knowing the Adversary - Leaders, Intelligence, and Assessment of Intentions in International Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowing the Adversary - Leaders, Intelligence, and Assessment of Intentions in International Relations

Yarhi-Milo, Keren

ISBN: 9780691159157 ; ISBN: 0691159165 ; E-ISBN: 9781400850419 ; E-ISBN: 140085041X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Fights for Reputation: The Psychology of Leaders in International Conflict

Yarhi-Milo, Keren

E-ISBN: 9781400889983 ; DOI: 10.23943/9781400889983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Knowing the adversary Leaders, intelligence, and assessment of intentions in international relations.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowing the adversary Leaders, intelligence, and assessment of intentions in international relations.

Yarhi-Milo, Keren

E-ISBN 9780691159164 ; E-ISBN 9780691159157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Who Fights for Reputation - The Psychology of Leaders in International Conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Fights for Reputation - The Psychology of Leaders in International Conflict

Yarhi-Milo, Keren

ISBN: 9780691180342 ; E-ISBN: 9781400889983 ; E-ISBN: 1400889987

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

data_setup.do

Weisiger, Alex and Yarhi-Milo, Keren (University of Pennsylvania and Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/24276/D9WXOV

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

analysis.do

Weisiger, Alex and Yarhi-Milo, Keren (University of Pennsylvania and Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/24276/4YQITJ

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ddyadyear.out

Weisiger, Alex and Yarhi-Milo, Keren (University of Pennsylvania and Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/24276/GGGFCU

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

repdata_leaders.tab

Weisiger, Alex and Yarhi-Milo, Keren (University of Pennsylvania and Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/24276/OLGOO4

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

repdata.tab

Weisiger, Alex and Yarhi-Milo, Keren (University of Pennsylvania and Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/24276/Q1S0MB

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

results.log

Weisiger, Alex and Yarhi-Milo, Keren (University of Pennsylvania and Princeton University)

DOI: 10.7910/DVN/24276/PGKGVP

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisiting Reputation: How Past Actions Matter in International Politics

Weisiger, Alex and Yarhi-Milo, Keren

DOI: 10.7910/DVN/24276

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (9)
  2. German  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...