skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danmaku Related to Video Content Facilitates Learning

Zhang, Yabo ; Qian, Aiping ; Pi, Zhongling ; Yang, Jiumin

Journal of Educational Technology Systems, March 2019, Vol.47(3), pp.359-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2395 ; E-ISSN: 1541-3810 ; DOI: 10.1177/0047239518811933

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-performance fluorescence-encoded magnetic microbeads as microfluidic protein chip supports for AFP detection

Gong, Xiaoqun ; Yan, Huan ; Yang, Jiumin ; Wu, Yudong ; Zhang, Jian ; Yao, Yingyi ; Liu, Ping ; Wang, Huiquan ; Hu, Zhidong ; Chang, Jin

Analytica Chimica Acta, 05 October 2016, Vol.939, pp.84-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/j.aca.2016.08.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum dot-based immunochromatography test strip for rapid, quantitative and sensitive detection of alpha fetoprotein

Yang, Qiuhua ; Gong, Xiaoqun ; Song, Tao ; Yang, Jiumin ; Zhu, Shengjiang ; Li, Yunhong ; Cui, Ye ; Li, Yingxin ; Zhang, Bingbo ; Chang, Jin

Biosensors and Bioelectronics, 2011, Vol.30(1), pp.145-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5663 ; E-ISSN: 1873-4235 ; DOI: 10.1016/j.bios.2011.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instructor presence in video lectures: Eye gaze matters, but not body orientation

Pi, Zhongling ; Xu, Ke ; Liu, Caixia ; Yang, Jiumin

Computers & Education, January 2020, Vol.144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2019.103713

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All Roads Lead to Rome: Instructors’ Pointing and Depictive Gestures in Video Lectures Promote Learning Through Different Patterns of Attention Allocation

Pi, Zhongling ; Zhang, Yi ; Yang, Jiumin ; Hu, Weiping

Journal of Nonverbal Behavior, Dec 2019, Vol.43(4), pp.549-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01915886 ; E-ISSN: 15733653 ; DOI: 10.1007/s10919-019-00310-5

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum dot coding fluorescence immunity analyzer

Chang Jin ; LI Yingxin ; Yang Jiumin

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instructors’ pointing gestures improve learning regardless of their use of directed gaze in video lectures

Pi, Zhongling ; Zhang, Yi ; Zhu, Fangfang ; Xu, Ke ; Yang, Jiumin ; Hu, Weiping

Computers & Education, January 2019, Vol.128, pp.345-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2018.10.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum dot coding fluorescence immunity analyzer

Chang Jin ; LI Yingxin ; Yang Jiumin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical electro -Chemistry workstation all -in -one

Fan Mengran ; Fan Qingjie ; Yang Jiumin ; Gong Zhenwu

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semiconductor laser treatment device

LI Yingxin ; Chen Qianrui ; Zhang Ruifeng ; Yang Jiumin ; Fan Junfeng

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-control laser surgical equipment

Chen Qianrui ; He Zhongjiang ; LI Yingxin ; Liu Aihua ; Xu Yanshan ; Xue Zhixiao ; Yang Jiumin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-controlled laser surgery equipment

LI Yingxin ; He Zhijiang ; Yang Jiumin ; Chen Qianrui ; Xu Yanshan ; Xue Zhixiao ; Liu Aihua

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-control laser surgical equipment

Chen Qianrui ; He Zhongjiang ; LI Yingxin ; Liu Aihua ; Xu Yanshan ; Xue Zhixiao ; Yang Jiumin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photo-irradiation head of photo-drive treatment device

LI Yingxin ; Chen Qianrui ; Yang Jiumin ; Xue Zhixiao

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoirradiation head of photodynamic therapy apparatus

LI Yingxin ; Chen Qianrui ; Yang Jiumin ; Xue Zhixiao

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-wavelength output semiconductor laser treatment instrument

LI Yingxin ; Chen Qianrui ; Zhang Ruifeng ; Yang Jiumin ; Fan Junfeng

Toàn văn sẵn có

17
学习科学研究方法论创新的艰难之旅——安·布朗和阿伦·柯林斯的贡献及“基于设计的研究”的缘起、内涵与挑战 - Toward the Innovation of the Research Methodology on Learning Science
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

学习科学研究方法论创新的艰难之旅——安·布朗和阿伦·柯林斯的贡献及“基于设计的研究”的缘起、内涵与挑战 - Toward the Innovation of the Research Methodology on Learning Science

郑旭东 ; 杨九民 ; ZHENG Xudong& YANG Jiumin

开放教育研究 - Open Education Research, 2009, Vol.15(1), pp.54-59

ISSN: 1007-2179

Toàn văn sẵn có

18
Research and Application of Learning Activity Management System in College and University E-Learning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Application of Learning Activity Management System in College and University E-Learning

Yan, Li ; Yang, Jiumin ; Yang, Zongkai ; Liu, Sanya ; Huang, Lei

Lecture Notes in Computer Science, Technologies for E-Learning and Digital Entertainment: Third International Conference, Edutainment 2008 Nanjing, China, June 25-27, 2008 Proceedings, pp.171-179

ISBN: 9783540697343 ; ISBN: 3540697349 ; E-ISBN: 9783540697367 ; E-ISBN: 3540697365 ; DOI: 10.1007/978-3-540-69736-7_19

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic control laser operation equipment and treatment method thereof

LI Yingxin ; He Zhijiang ; Yang Jiumin ; Chen Qianrui ; Xu Yanshan ; Xue Zhixiao ; Liu Aihua

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-controlling laser surgical equipment

LI Yingxin ; He Zhijiang ; Yang Jiumin ; Chen Qianrui ; Xu Yanshan ; Xue Zhixiao ; Liu Aihua

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2009  (6)
 3. 2010đến2010  (4)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (12)
 2. Bài báo  (7)
 3. Book Chapters  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. Chinese  (12)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang Jiumin
 2. LI Yingxin
 3. Chen Qianrui
 4. Yang, Jiumin
 5. Xue Zhixiao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...