skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Provide a Model to Determine of Importance the Characteristics of Iranian Digital Libraries User Interface

Yaghoub Norouzi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2012, Vol.27(2), pp.814-838 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Investigation of Knowledge Management Processes in the Websites of Digital Library of Iran

Yaghoub Norouzi ; Banafsheh Gholami

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2016, Vol.31(2), pp.377-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining Criteria to Measuring of the E-readiness Level of Academic Libraries Based of IUP Model

Yaghoub Norouzi ; Ismaiel Jafarpour

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 March 2012, Vol.27(2), pp.479-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study of compatibility between Iranian digital libraries user interface and the elements of Ellis model of information seeking behavior

Yaghoub Norouzi ; Naemeh Sokhanvari

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 October 2014, Vol.29(4), pp.949-978 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating the Application of Semantic Technology to Organize Information in Digital Library Software Systems

Simin Hajiahmadi ; Yaghoub Norouzi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 June 2017, Vol.32(3), pp.875-896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Ergonomics of Iranian Digital Library Software’s: An Accessibility-Centered Survey

Saeideh Jahanghiri ; Yaghoub Norouzi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 June 2016, Vol.31(3), pp.823-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining evaluation criteria for digital libraries' user interface: a review

Nadjla Hariri ; Yaghoub Norouzi

The Electronic Library, 2011, Vol.29(5), p.698-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471111177116

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of using expert system features in information retrieval in Iranian digital library software

Farzad Shahbazi ; Yaghoub Norouzi ; Mehdi Alipour-Hafezi

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 May 2015, Vol.30(3), pp.823-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Ergonomics: Components of Usability and Accessibility - In Persian

Yaghoub Norouzi ; Saeide Jahangiri ; Amirhosein Rajabzadeh Assarha

DOI: 10.13140/RG.2.1.1667.9846

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2013  (2)
 3. 2014đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (3)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Persian  (7)
 2. English  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yaghoub Norouzi
 2. Norouzi, Y
 3. Farzad Shahbazi
 4. Sokhanvari, N.
 5. Alipour-Hafezi, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...