skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foot fixing shoe

Xu Yunshu

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the mechanism of photo-degradation of p-nitrophenol exposed to 254 nm UV light

Zhao, Sufang ; Ma, Hongjuan ; Wang, Min ; Cao, Changqing ; Xiong, Jie ; Xu, Yunshu ; Yao, Side

Journal of Hazardous Materials, 2010, Vol.180(1), pp.86-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2010.03.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating lever capable of replacing flange wheel

Xu Yunshu

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of SiC ceramic fibers from nuclear reactor irradiated polycarbosilane ceramic precursor fibers

Xiong, Liangping ; Xu, Yunshu ; Li, Yang ; Xia, Xiulong

Journal of Materials Science, 2008, Vol.43(14), pp.4849-4855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-008-2703-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiation effect of neutrons in a reactor on polyurethane

Huang, Wei ; Chen, Zhe ; Xiong, Jie ; Gao, Xiaoling ; Xu, Yunshu ; Fu, Yibei ; Fang, Pengfei ; Wang, Shajie

Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 2010, Vol.25(6), pp.966-968 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-2413 ; E-ISSN: 1993-0437 ; DOI: 10.1007/s11595-010-0130-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of primary reaction initiated by 254 nm UV light in the degradation of p-nitrophenol attacked by hydroxyl radicals

Zhao, Sufang ; Ma, Hongjuan ; Wang, Min ; Cao, Changqing ; Xiong, Jie ; Xu, Yunshu ; Yao, Side

Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, May 2010, Vol.9(5), pp.710-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-9092 ; PMID: 20442931 Version:1 ; DOI: 10.1039/b9pp00187e

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
γ射线辐照不熔化法制备碳化硅纤维及其性能 - Preparation and Properties of Silicon Carbide Fibers Prepared by γ-Ray Irradiation Curing Method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

γ射线辐照不熔化法制备碳化硅纤维及其性能 - Preparation and Properties of Silicon Carbide Fibers Prepared by γ-Ray Irradiation Curing Method

黎阳 ; 许云书 ; LI Yang,XU Yunshu

硅酸盐学报 - Journal of The Chinese Ceramic Society, 2011, Vol.39(11), pp.1719-1723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0454-5648

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

岩相控制下的密度预测方法和装置
Density prediction method and device under lithofacies control

Wang Rui ; Wen Lifeng ; Wang Zhenyu ; Han Lei ; Xu Yunshu

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on the radiation degradation of polyether-polyurethane induced by electron beam

Wei, Huang ; Xiong, Jie ; Chen, Xiaojun ; Gao, Xiaoling ; Xu, Yunshu ; Fu, Yibei

Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2007, Vol.274(3), pp.525-530 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0236-5731 ; E-ISSN: 1588-2780 ; DOI: 10.1007/s10967-006-7023-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microscope hand support for microscope

Zhou Yafen ; Hu Wenjuan ; Chen Qing ; Yuan LI ; Xu Yunshu

Toàn văn sẵn có

11
麻黄山西区块二维地震资料综合解释与圈闭评价 - Integrated 2D seismic interpretation and trap evaluation on the western block of Mahuang Mountain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

麻黄山西区块二维地震资料综合解释与圈闭评价 - Integrated 2D seismic interpretation and trap evaluation on the western block of Mahuang Mountain

谭俊敏 ; 刘丽峰 ; 许云书 ; 于文琴 ; 国庆鹏 ; Tan Junmin, Liu Lifeng, Xu Yunshu, Yu Wenqin, Guo Qingpeng

石油与天然气地质 - Oil & Gas Geology, 2007, Vol.28(1), pp.92-99 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0253-9985

Toàn văn sẵn có

12
Comparing Eye-Gaze Metrics of Mental Workload in Monitoring Process Plants
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Eye-Gaze Metrics of Mental Workload in Monitoring Process Plants

Huang, Wenyan ; Xu, Yunshu ; Hildebrandt, Michael ; Lau, Nathan

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (7)
 2. Sáng chế  (4)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10)
 2. Chinese  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Yunshu
 2. Xu, Y.
 3. Xu Yunshu
 4. Xiong, Jie
 5. Cao, Changqing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...