skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cloning and functional characterization of the HbSYR1 gene encoding a syntaxin-related protein in Tibetan hulless barley (Hordeum vulgare L. var. nudum HK. f.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and functional characterization of the HbSYR1 gene encoding a syntaxin-related protein in Tibetan hulless barley (Hordeum vulgare L. var. nudum HK. f.)

Xu, Q.J. ; Wang, Y.L. ; Wei, Z.X. ; Yuan, H.J. ; Zeng, X.Q. ; Tashi, N.

Genetics and Molecular Research, 2017, Vol.16(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16765680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4238/gmr16038909

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Short Communication Cloning and characterization of up-regulated HbSINA4 gene induced by drought stress in Tibetan hulless barley
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Short Communication Cloning and characterization of up-regulated HbSINA4 gene induced by drought stress in Tibetan hulless barley

Yuan, H.J. ; Luo, X.M. ; Nyima, T.S. ; Wang, Y.L. ; Xu, Q.J. ; Zeng, X.Q.

Genetics and Molecular Research, 2015, Vol.14(4), pp.15312-15319 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16765680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4238/2015.November.30.7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
NJ cluster analysis of the SnRK2, PYR/PYL/RCAR, and ABF genes in Tibetan hulless barley
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NJ cluster analysis of the SnRK2, PYR/PYL/RCAR, and ABF genes in Tibetan hulless barley

Yuan, H.J. ; Wang, Y.L. ; Wei, Z.X. ; Xu, Q.J. ; Zeng, X.Q. ; Tang, Y.W. ; Nyima, T.S.

Genetics and Molecular Research, 2016, Vol.15(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16765680 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4238/gmr15048840

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Nitridation of GaAs surfaces stimulated by nitrogen glow discharge
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitridation of GaAs surfaces stimulated by nitrogen glow discharge

Xu, Q.J. ; Ding, X.M. ; Hou, X.Y. ; Wang, Xun

Applied Surface Science, 9/1996, Vol.104-105, C, pp.468-471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01694332 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-4332(96)00188-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Numerical study on quench process and protection of BES III superconducting detector magnet
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study on quench process and protection of BES III superconducting detector magnet

Xu, Q.J. ; Huang, S.K. ; Zhu, Z.A. ; Zhao, L. ; Zong, Z.G. ; Liu, L.Q. ; Yi, C.L. ; Zhang, L.

Cryogenics, 5/2007, Vol.47(5-6), pp.292-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00112275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2007.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Study on unsymmetrical phenomena of vapor cooled current leads
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on unsymmetrical phenomena of vapor cooled current leads

Xu, Q.J. ; Zhu, Z.A. ; Liu, L.Q. ; Zong, Z.G. ; Huang, S.K. ; Yi, C.L. ; Zhang, L.

Cryogenics, 9/2006, Vol.46(9), pp.676-682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00112275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2006.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Design and thermal behavior of vapor cooled current leads for the detector and IR magnets in BEPC II
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and thermal behavior of vapor cooled current leads for the detector and IR magnets in BEPC II

Xu, Q.J. ; Zhao, L. ; Yang, H. ; Hu, J.G. ; Huang, S.K. ; Zhu, Z.A. ; Yi, C.L. ; Chen, H.S. ; Liu, Z.X. ; Zhou, J. ; Li, W.G. ; Li, S.P. ; Shang, M.J. ; He, K. ; Bian, L. ; Ge, R. ; Guo, L.S. ; Zhang, C. ; Gao, J. ; Ma, W.B. ; Liu, L.Q. ; Zhang, L.

Cryogenics, 1/2009, Vol.49(1), pp.21-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00112275 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cryogenics.2008.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Design and construction of the BESIII detector
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and construction of the BESIII detector

Ablikim, M. ; An, Z.H. ; Bai, J.Z. ; Berger, Niklaus ; Bian, J.M. ; Cai, X. ; Cao, G.F. ; Cao, X.X. ; Chang, J.F. ; Chen, C. ; Chen, G. ; Chen, H.C. ; Chen, H.X. ; Chen, J. ; Chen, J.C. ; Chen, L.P. ; Chen, P. ; Chen, X.H. ; Chen, Y.B. ; Chen, M.L. ; Chu, Y.P. ; Cui, X.Z. ; Dai, H.L. ; Deng, Z.Y. ; Dong, M.Y. ; Du, S.X. ; Du, Z.Z. ; Fang, J. ; Fu, C.D. ; Gao, C.S. ; Gong, M.Y. ; Gong, W.X. ; Gu, S.D. ; Guan, B.J. ; Guan, J. ; Guo, Y.N. ; Han, J.F. ; He, K.L. ; He, M. ; He, X. ; Heng, Y.K. ; Hou, Z.L. ; Hu, H.M. ; Hu, T. ; Huang, B. ; Huang, J. ; Huang, S.K. ; Huang, Y.P. ; Ji, Q. ; Ji, X.B. ; Ji, X.L. ; Jia, L.K. ; Jiang, L.L. ; Jiang, X.S. ; Jin, D.P. ; Jin, S. ; Jin, Y. ; Lai, Y.F. ; Lei, G.K. ; Li, F. ; Li, G. ; Li, H.B. ; Li, H.S. ; Li, J. ; Li, J. ; Li, J.C. ; Li, Q.J. ; Li, L. ; Li, L. ; Li, R.B. ; Li, R.Y. ; Li, W.D. ; Li, W.G. ; Li, X.N. ; Li, X.P. ; Li, X.R. ; Li, Y.R. ; Li, W. ; Lin, D.X. ; Liu, B.J. ; Liu, C.X. ; Liu, F. ; Liu, G.M. ; Liu, H. ; Liu, H.M. ; Liu, H.W. ; Liu, J.B. ; Liu, L.F. ; Liu, Q. ; Liu, Q.G. ; Liu, S.D. ; Liu, W.J. ; Liu, X. ; Liu, X.Z. ; Liu, Y. ; Liu, Y.J. ; Liu, Z.A. ; Liu, Z.Q. ; Liu, Z.X. ; Lu, J.G. ; Lu, T. ; Lu, Y.P. ; Luo, X.L. ; Ma, H.L. ; Ma, Q.M. ; Ma, X. ; Ma, X.Y. ; Mao, Z.P. ; Min, J. ; Mo, X.H. ; Nie, J. ; Nie, Z.D. ; Ping, R.G. ; Qian, S. ; Qiao, Q. ; Qin, G. ; Qin, Z.H. ; Qiu, J.F. ; Liu, R.G. ; Ren, Z.Y. ; Rong, G. ; Shang, L. ; Shen, D.L. ; Shen, X.Y. ; Sheng, H.Y. ; Shi, Y.F. ; Song, L.W. ; Song, W.Y. ; Sun, D.H. ; Sun, G.X. ; Sun, H.S. ; Sun, L.J. ; Sun, S.S. ; Sun, X.D. ; Sun, Y.Z. ; Sun, Z.J. ; Tan, J.P. ; Tang, S.Q. ; Tang, X. ; Tao, N. ; Tian, H.L. ; Tian, Y.R. ; Wan, X. ; Wang, D.Y. ; Wang, J.K. ; Wang, J.Z. ; Wang, K. ; Wang, K.X. ; Wang, L. ; Wang, L. ; Wang, L.J. ; Wang, L.S. ; Wang, M. ; Wang, N. ; Wang, P. ; Wang, P.L. ; Wang, Q. ; Wang, Y.F. ; Wang, Z. ; Wang, Z. ; Wang, Z.G. ; Wang, Z.Y. ; Wei, C.L. ; Wei, S.J. ; Wen, S.P. ; Wu, J.J. ; Wu, L.H. ; Wu, N. ; Wu, Y.H. ; Wu, Y.M. ; Wu, Z. ; Xu, M.H. ; Xia, X.M. ; Xiang, H.S. ; Xie, G. ; Xie, X.X. ; Xie, Y.G. ; Xu, G.F. ; Xu, H. ; Xu, Q.J. ; Xue, J.D. ; Xue, L. ; Yan, L. ; Yang, G.A. ; Yang, H. ; Yang, H.X. ; Yang, S.M. ; Ye, M. ; Yu, B.X. ; Yuan, C. ; Yuan, C.Z. ; Yuan, Y. ; Zang, S.L. ; Zhang, B.X. ; Zhang, B.Y. ; Zhang, C.C. ; Zhang, C.C. ; Zhang, D.H. ; Zhang, H.Y. ; Zhang, J. ; Zhang, J.W. ; Zhang, J.Y. ; Zhang, L.S. ; Zhang, M. ; Zhang, Q.X. ; Zhang, W. ; Zhang, X.M. ; Zhang, Y. ; Zhang, Y.H. ; Zhang, Y.Y. ; Zhang, Z.X. ; Zhang, S.H. ; Zhao, D.X. ; Zhao, D.X. ; Zhao, H.S. ; Zhao, J.B. ; Zhao, J.W. ; Zhao, J.Z. ; Zhao, L. ; Zhao, P.P. ; Zhao, Y.B. ; Zhao, Y.D. ; Zheng, B. ; Zheng, J.P. ; Zheng, L.S. ; Zheng, Z.P. ; Zhou, B.Q. ; Zhou, G.M. ; Zhou, J. ; Zhou, L. ; Zhou, Z.L. ; Zhu, H.T. ; Zhu, K. ; Zhu, K.J. ; Zhu, Q.M. ; Zhu, X.W. ; Zhu, Y.S. ; Zhu, Z.A. ; Zhuang, B.A. ; Zou, J.H. ; Zou, X. ; Zuo, J.X. ; Wang, L.L. ; Ye, M.H. ; Zheng, Y.H. ; Qiao, C.F. ; Lu, X.R. ; Liu, H.B. ; Hu, J.F. ; Gu, Y.T. ; Ruan, X.D.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 3/2010, Vol.614(3), pp.345-399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2009.12.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2008  (1)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xu, Q.J
 2. Huang, S.K.
 3. Zhu, Z.A.
 4. Xu, Q
 5. Yuan, H.J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...