skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种治疗精索静脉曲张的中药制剂及其制备方法
Traditional Chinese medicine preparation for treating varicocele and preparation method thereof

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of new product & operations technological practices on organization structure

Fang, Edward Aihua ; Wu, Qizhi ; Miao, Chaowei ; Xia, Jiansheng ; Chen, Dezhi

International Journal of Production Economics, October 2013, Vol.145(2), pp.733-742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-5273 ; E-ISSN: 1873-7579 ; DOI: 10.1016/j.ijpe.2013.06.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种蒜泥凤爪及其制备方法
Chicken claws with mashed garlic and preparation method thereof

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种皖西白鹅的制作配方以及制作工艺
Preparation formula and preparation process of Wanxi white geese

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wedge type automatic clamping device of external cylindrical grinding machine

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种黑椒猪排加工配方及工艺
Processing formula and technology of black pepper pork chops

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种半成品鸡肉的处理配方和处理工艺
Treatment formula and treatment technology of semi-finished product of chicken meat

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种如意鸭及其制备方法
Ruyi duck and making method thereof

Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-strength anti-scraping silane crosslinked polyethylene insulation composite and preparation method thereof

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baking structure of film resistor baking machine

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Splashing prevention discharging tray

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fast-heat dissipation high-efficiency drawing oil

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-weatherability silane-crosslinked polyethylene insulation composite material and preparation method thereof

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种多钙基水性聚酯涂料及其制备方法
Multi-calcium-based water-based polyester coating and preparation method thereof

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weather resistant and anticorrosive epoxy resin automobile paint

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finishing board for resistance detection

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dedusting silencing device

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

General power plug

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Auxiliary compression device for resistor conveying chain

Xia Yun ; Xia Jiansheng

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 251  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (8)
 2. 1990đến2009  (13)
 3. 2010đến2012  (17)
 4. 2013đến2016  (179)
 5. Sau 2016  (34)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (239)
 2. Bài báo  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (249)
 2. Chinese  (169)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xia Jiansheng
 2. Xia Yun
 3. Liu Jun
 4. Zhou Hai
 5. LI Liang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...