skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Logical recoding of S-R rules can reverse the effects of spatial S-R correspondence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Logical recoding of S-R rules can reverse the effects of spatial S-R correspondence

Wuhr, P. ; Biebl, R.

Attention, Perception & Psychophysics, 02/01/2009, Vol.71(2), pp.248-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1943-3921 ; E-ISSN: 1943-393X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3758/APP.71.2.248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Biebl, Rupert
  2. Wühr, Peter
  3. Biebl, R.
  4. Wuhr, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...