skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated dynamic aquaculture and wastewater treatment modelling for recirculating aquaculture systems

Wik, Torsten E.I ; Lindén, Björn T ; Wramner, Per I

Aquaculture, 2009, Vol.287(3), pp.361-370 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-8486 ; E-ISSN: 1873-5622 ; DOI: 10.1016/j.aquaculture.2008.10.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet

Wramner, Per ; Nygård, Odd

Från matproduktion till gastronomi, pp.181-200

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501774

Toàn văn sẵn có

3
Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: odlingshistoria och markanvändning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: odlingshistoria och markanvändning

Nygård, Odd ; Wramner, Per

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501767 ; ISBN: 9789197501729

Toàn văn sẵn có

4
Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet

Nygård, Odd ; Wramner, Per

Från matproduktion till gastronomi, pp.201-235

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501774

Toàn văn sẵn có

5
Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: natur- och naturvårdsförhållanden
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Godset Almnäs i Norra Fågelås socken: natur- och naturvårdsförhållanden

Wramner, Per ; Nygård, Odd

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501736

Toàn văn sẵn có

6
Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från naturskydd till bevarande av biologisk mångfald: Utvecklingen av naturvårdsarbetet i Sverige med särskild inriktning på områdesskyddet

Wramner, Per ; Nygård, Odd

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501712

Toàn văn sẵn có

7
Tavvavuoma: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tavvavuoma: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Wramner, Per ; Wester, Kjell ; Backe, Susanne ; Gunnarsson, Urban ; Hahn, Niklas ; Alsam, Saad

Series ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

8
Oaggujeaggi: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oaggujeaggi: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Wramner, Per ; Wester, Kjell ; Backe, Susanne ; Gunnarsson, Urban ; Hahn, Niklas ; Alsam, Saad

Series ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

9
Mannavuoma: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mannavuoma: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Wramner, Per ; Wester, Kjell ; Backe, Susanne ; Gunnarsson, Urban ; Hahn, Niklas ; Alsam, Saad

Series ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

10
Sirččám - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sirččám - Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Wramner, Per ; Wester, Kjell ; Backe, Susanne ; Gunnarsson, Urban ; Hahn, Niklas

Series ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wanted: Scientists in the CBD Process

Laikre, Linda ; Jonsson, Bengt‐Gunnar ; Ihse, Margareta ; Marissink, Mark ; Gustavsson, Ann‐Marie Dock ; Ebenhard, Torbjörn ; Hagberg, Lovisa ; Stål, Pär‐Olof ; Von Walter, Susanne ; Wramner, Per

Conservation Biology, August 2008, Vol.22(4), pp.814-815 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-8892 ; E-ISSN: 1523-1739 ; DOI: 10.1111/j.1523-1739.2008.00991.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar. Länsstyrelsens rapportserie nr 16/2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar. Länsstyrelsens rapportserie nr 16/2012

Wramner, Per ; Backe, Susanne ; Wester, Kjell ; Hedvall, Thomas ; Gunnarsson, Urban ; Alsam, Saad ; Eide, Wenche

Series ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636 ; ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Småskalig livsmedelsproduktion som ett instrument för att främja naturvården i odlingslandskapet

Wramner, Per ; Nygård, Odd; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Från matproduktion till gastronomi, pp. 181-200

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-7-4

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terroir - ett nyckelbegrepp för att ge lokalproducerade livsmedel geografisk identitet

Nygård, Odd ; Wramner, Per; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap

Från matproduktion till gastronomi, pp. 201-235

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-7-4

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina ; Wramner, Per ; Bonow, Madeleine; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Måltidskunskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Miljövetenskap ; Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, Geografi

ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 978-91-975017-7-4

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från matproduktion till gastronomi

Rytkönen, Paulina ; Wramner, Per ; Bonow, Madeleine

COMREC Studies in Environment and Development, 2013

Series ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISSN: 1652-2877 ; ISBN: 9789197501774

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mannavuoma: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Wramner, Per ; Wester, Kjell ; Backe, Susanne ; Gunnarsson, Urban ; Hahn, Niklas ; Alsam, Saad

ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tavvavuoma: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Wramner, Per ; Wester, Kjell ; Backe, Susanne ; Gunnarsson, Urban ; Hahn, Niklas ; Alsam, Saad

ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oaggujeaggi: Inledande dokumentation inom övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar

Wramner, Per ; Wester, Kjell ; Backe, Susanne ; Gunnarsson, Urban ; Hahn, Niklas ; Alsam, Saad

ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Förslag till övervakningsprogram för Sveriges palsmyrar. Länsstyrelsens rapportserie nr 16/2012

Wramner, Per ; Backe, Susanne ; Wester, Kjell ; Hedvall, Thomas ; Gunnarsson, Urban ; Alsam, Saad ; Eide, Wenche; Naturvårdsverket, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Norrbotten ; Utförare miljöövervakning, Länsstyrelser, lst, Länsstyrelsen Norrbotten

ISSN: 0283-9636

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (12)
 5. Sau 2013  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (22)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wramner, Per
 2. Wester, Kjell
 3. Backe, Susanne
 4. Gunnarsson, Urban
 5. Nygård, Odd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...