skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
To Prove My Love: Three Sonnets of Shakespeare
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To Prove My Love: Three Sonnets of Shakespeare

Winham, Godfrey

Perspectives of New Music, 21/1975, Vol.13(2), p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832084

Truy cập trực tuyến

2
Composition with Arrays
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Composition with Arrays

Winham, Godfrey

Perspectives of New Music, 23/1970, Vol.9(1), p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832193

Truy cập trực tuyến

3
Henry Weinberg: Three Songs (1959)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Henry Weinberg: Three Songs (1959)

Winham, Godfrey

Perspectives of New Music, 21/1964, Vol.2(2), p.106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832486

Truy cập trực tuyến

4
Introduction to Contemporary Music
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Contemporary Music

Winham, Godfrey ; Machlis, Joseph ; Hansen, Peter S. ; Persichetti, Vincent ; Hanson, Howard

Perspectives of New Music, 21/1963, Vol.1(2), p.142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00316016 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/832112

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...