skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians.(Book Reviews)(Book review)

Satija, M. P.

Library Hi Tech, Fall, 2007, Vol.25(4), p.627(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0737-8831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians.(Book review)

Cleyle, Susan

The Electronic Library, April, 2007, Vol.25(2), p.252(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

VEGARA, Isabel Sanchez. Georgia O'Keeffe.(Children's review)(Brief article)(Book review)

Jensen, Jamie

School Library Journal, 2018, Vol.64(7), p.91(1)

ISSN: 0362-8930

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Buy the book.(tech tips for every librarian)(Book review)

Gordon, Rachel Singer ; Stephens, Michael

Computers in Libraries, March, 2007, Vol.27(3), p.44(2)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Haworth Press, Inc. publishes two new technological resources.(Integrating Print and Digital Resources in Library Collections by Audrey Fenner)(An Introduction for Library Technicians by Katie Wilson )(Brief article)(Book review)

Anonymous;

Computers in Libraries, March, 2006, Vol.26(3), p.46(1)

ISSN: 1041-7915

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animals.(Children's review)(Brief article)(Book review)

Reagan, Maggie

Booklist, April 15, 2017, Vol.113(16), p.56(1)

ISSN: 0006-7385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers in Libraries: An Introduction for Library Technicians.(Brief Article)(Book Review)

Reference & Research Book News, August, 2006

ISSN: 0887-3763

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wilson, Katie: TEXTURES.(Children's review)(Brief article)(Book review)

Kirkus Reviews, Jan 1, 2019

ISSN: 1948-7428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wilson, Katie: OPPOSITES.(Children's review)(Brief article)(Book review)

Kirkus Reviews, Jan 1, 2019

ISSN: 1948-7428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Satija, MP
  2. Gordon, Rachel Singer
  3. Cleyle, S
  4. Cleyle, Susan
  5. Reagan, Maggie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...