skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P.1.42 Activation of glucocorticoid receptors in the hippocampus is dependent upon the pattern of glucocorticoid presentation

Conway-Campbell, B.L. ; Mckenna, M.A. ; Wiles, C.C. ; Atkinson, H.C. ; Lightman, S.L.

European Neuropsychopharmacology, 2007, Vol.17, pp.S36-S37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; DOI: 10.1016/S0924-977X(07)70043-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P.1.13 Pulsatile glucocorticoid secretion: does it matter?

Wiles, C.C. ; Conway-Campbell, B.L. ; Mckenna, M.A. ; Atkinson, H.C. ; Lightman, S.L.

European Neuropsychopharmacology, 2008, Vol.18, pp.s12-s12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-977X ; DOI: 10.1016/S0924-977X(08)70014-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Demonstration-scale evaluation of a novel high-solids anaerobic digestion process for converting organic wastes to fuel gas and compost

Rivard , C.J. ; Duff , B.W. ; Dickow , J.H. ; Wiles , C.C. ; Nagle , N.J. ; Gaddy , J.L. ; Clausen , E.C.

Applied biochemistry and biotechnology, 1998, Vol., pp.687-695 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-2289

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lightman, S.L.
  2. Atkinson, H.C.
  3. Conway-Campbell, B.L.
  4. Wiles, C.C.
  5. Mckenna, M.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...