skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field and laboratory arsenic speciation methods and their application to natural-water analysis

Bednar, A J ; Garbarino, J R ; Burkhardt, M R ; Ranville, J F ; Wildeman, T R

Water research, January 2004, Vol.38(2), pp.355-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; PMID: 14675647 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photodegradation of roxarsone in poultry litter leachates

Bednar, A J ; Garbarino, J R ; Ferrer, I ; Rutherford, D W ; Wershaw, R L ; Ranville, J F ; Wildeman, T R

The Science of the total environment, 20 January 2003, Vol.302(1-3), pp.237-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 12526912 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ranville, Jf
  2. Bednar, A.J
  3. Garbarino, J.R
  4. Garbarino, Jr
  5. Bednar, Aj

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...