skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Questions Are Answers: Using a Survey to Achieve Faculty Awareness of the Library's Electronic Resources

Weingart, Sandra J ; Anderson, Janet A

College & Research Libraries, 2000, Vol.61(2), p.127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0870 ; E-ISSN: 2150-6701

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anderson, Janet A
  2. Weingart, Sandra J
  3. Weingart, Sandra
  4. Weingart, SJ
  5. Anderson, Janet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...