skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression, cardiovascular symptom reporting, and functional status in heart failure patients (abstract)

Wawrzyniak, A.J. ; Harris, K.M. ; Whittaker, K.S. ; Bekkouche, N.S. ; Godoy, S.M. ; Kop, W.J. ; Gottlieb, S.S. ; Krantz, D.S.; Medical and Clinical Psychology

Cleveland Clinic Journal of Medicine, 2011, Vol.78(Suppl 1), pp.urn:issn:0891-1150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0891-1150

Toàn văn sẵn có

2
133. Interaction with fellow students predicts better mucosal immunity during final exams in the first year of university
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

133. Interaction with fellow students predicts better mucosal immunity during final exams in the first year of university

Wawrzyniak, A.J. ; Whiteman, M.C.

Brain, Behavior, and Immunity, 7/2009, Vol.23, S2, p.S62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08891591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2009.06.138

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High concordance between mental stress-induced and adenosine-induced myocardial ischemia assessed using SPECT in heart failure patients: Hemodynamic and biomarker correlates

Wawrzyniak, A.J. ; Dilsizian, V. ; Krantz, D.S. ; Harris, K.M. ; Smith, M.F. ; Shankovich, A. ; Whittaker, K.S. ; Rodriguez, G.A. ; Gottdiener, J.S. ; Li, J. ; Kop, W.J. ; Gottlieb, S.S.; Medical and Clinical Psychology

Journal of Nuclear Medicine, 2015, Vol.56(10), pp.1527-1533 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0161-5505

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wawrzyniak, A.J
  2. Harris, K.M.
  3. Medical and Clinical Psychology
  4. Krantz, D.S.
  5. Whittaker, K.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...