skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyto- and histo-morphology of cervical adenocarcinoma in situ

Barter, R A ; Waters, E D

Pathology, January 1970, Vol.2(1), pp.33-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 5520880 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time trends in prevalence of cervical cytological abnormality in women attending a sexually transmitted diseases clinic and their relationship to trends in sexual activity and specific infections.

Armstrong, B. K ; Allen, O. V ; Brennan, B. A ; Fruzynski, I. A ; De Klerk, N. H ; Waters, E. D ; Machin, J ; Gollow, M. M

British Journal of Cancer, 1986, Vol.54(4), p.669-675 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-0920 ; E-ISSN: 1532-1827 ; PMCID: 2001504 ; PMID: 3022781

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rye classification of a population based series of Hodgkin's disease patients in Western Australia

Matz, L R ; Finlay-Jones, L R ; Waters, E D ; Blackwell, J B ; Joyce, P R ; Kelsall, G R ; Shilkin, K B ; Cullity, G J ; Williams, K E ; Matthews, M L ; Armstrong, B K

Pathology, April 1981, Vol.13(2), pp.267-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 7254906 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Waters, E.D.
  2. Armstrong, B.K.
  3. Waters, D., E.
  4. Blackwell, J B
  5. Gollow, M M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...