skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food preference, food quality and diets of three herbivorous gastropods (Trochidae:Tegula) in a temperate kelp forest habitat

Watanabe , J.M.

Oecologia, 1984, Vol.62(1), pp.47-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Destructive grazing by sea urchins Strongylocentrotus spp. in a central California kelp forest: potential roles of recruitment, depth, and predation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Destructive grazing by sea urchins Strongylocentrotus spp. in a central California kelp forest: potential roles of recruitment, depth, and predation

Watanabe, Jm ; Harrold, C

Marine Ecology Progress Series, 1991, Vol.71, pp.125-141 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-8630 ; E-ISSN: 1616-1599 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3354/meps071125

Toàn văn sẵn có

3
Population dynamics of giant kelp Macrocystis pyrifera along a wave exposure gradient
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population dynamics of giant kelp Macrocystis pyrifera along a wave exposure gradient

Graham, Mh ; Harrold, C ; Lisin, S ; Light, K ; Watanabe, Jm ; Foster, MS

Marine Ecology Progress Series, 1997, Vol.148, pp.269-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-8630 ; E-ISSN: 1616-1599 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3354/meps148269

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harrold, C
  2. Watanabe, Jm
  3. Harrold
  4. Light, K
  5. Graham, Mh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...