skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 223  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

槽形锅具火锅餐桌
Flute profile pan chafing dish dining table

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of pH profiles on nisin fermentation coupling with foam separation

Liu, Wei ; Zheng, Huijie ; Wu, Zhaoliang ; Wang, Yinfeng

Applied Microbiology and Biotechnology, 2010, Vol.85(5), pp.1401-1407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-009-2217-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DOMe: A deduplication optimization method for the NewSQL database backups

Wang, Longxiang ; Zhu, Zhengdong ; Zhang, Xingjun ; Dong, Xiaoshe ; Wang, Yinfeng

PLoS One, Oct 2017, Vol.12(10), p.e0185189 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0185189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polychlorinated biphenyls and its potential role in endometriosis

Yao, Mengyun ; Hu, Tingting ; Wang, Yinfeng ; Du, Yongjiang ; Hu, Changchang ; Wu, Ruijin

Environmental Pollution, October 2017, Vol.229, pp.837-845 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2017.06.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sepsis after uterine artery embolization-assisted termination of pregnancy with complete placenta previa: A case report

Wang, Yinfeng ; Huang, Xiufeng

Journal of International Medical Research, January 2018, Vol.46(1), pp.546-550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-0605 ; E-ISSN: 1473-2300 ; DOI: 10.1177/0300060517723257

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-pyrolysis of textile dyeing sludge and four typical lignocellulosic biomasses: Thermal conversion characteristics, synergetic effects and reaction kinetics

Zhu, Jinjiao ; Yang, Ye ; Chen, Ying ; Yang, Li ; Wang, Yinfeng ; Zhu, Yuezhao ; Chen, Haijun

International Journal of Hydrogen Energy, 06 December 2018, Vol.43(49), pp.22135-22147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-3199 ; E-ISSN: 1879-3487 ; DOI: 10.1016/j.ijhydene.2018.10.058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving estimation efficiency in quantile regression with longitudinal data

Tang, Yanlin ; Wang, Yinfeng ; Li, Jingru ; Qian, Weimin

Journal of Statistical Planning and Inference, 2015, Vol.165, p.38(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-3758

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Approximation for the ruin probabilities in a discrete time risk model with dependent risks

Wang, Yinfeng ; Yin, Chuancun

Statistics and Probability Letters, 2010, Vol.80(17), pp.1335-1342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-7152 ; E-ISSN: 1879-2103 ; DOI: 10.1016/j.spl.2010.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shampoo cap for infants

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Training chopsticks for child

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for deleting duplicated data and system

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种垃圾桶
Dustbin

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel turbine end sealing ring of structure

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nail scissors for infants

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baby food clamp

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gantry stone cutting device

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Baby bowl

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fruit fork for child

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turbocharger with optimized turbine end sealing structure

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat preservation bowl for infants

Wang Yinfeng

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 223  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (40)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (5)
 2. 2006đến2008  (7)
 3. 2009đến2011  (23)
 4. 2012đến2015  (94)
 5. Sau 2015  (94)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (214)
 2. Chinese  (143)
 3. French  (2)
 4. German  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang Yinfeng
 2. Wang, Yinfeng
 3. Wang, Y.
 4. Wang, Yf
 5. Zhu, Yuezhao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...