skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicized Social Mobility in Taiwan: Mobility Patterns among Owners of Small- and Medium-Scale Businesses

Wang, Hong-Zen

Modern China, July 2001, Vol.27(3), pp.328-358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-7004 ; E-ISSN: 1552-6836 ; DOI: 10.1177/009770040102700302

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From victims of domestic violence to determined independent women: How Vietnamese immigrant spouses negotiate Taiwan's patriarchy family system

Tang, Wen-Hui Anna ; Wang, Hong-Zen

Women's Studies International Forum, 2011, Vol.34(5), pp.430-440 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian Transnational Corporations and Labor Rights: Vietnamese Trade Unions in Taiwan-Invested Companies

Wang, Hong-Zen

Journal of Business Ethics, 1 January 2005, Vol.56(1), pp.43-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documentary Films Reviewed Girl Model [Film]

Shipper, Apichai W.

Pacific Affairs, March 2013, Vol.86(1), pp.206-207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian Transnational Corporations and Labor Rights: Vietnamese Trade Unions in Taiwan-invested Companies

Wang, Hong-zen

Journal of Business Ethics, 2005, Vol.56(1), pp.43-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-004-1034-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of the state on workers' conditions--comparing Taiwanese factories in China and Vietnam.(ABSTRACTS)

Chan, Anita ; Wang, Hong - Zen

Pacific Affairs, Winter, 2004, Vol.77(4), p.622(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-851X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class Structures and Social Mobility in Taiwan in the Initial Post-War Period

Wang, Hong-Zen

The China Journal, 1 July 2002, Issue, pp.55-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347 ; DOI: 10.2307/3182441

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's Skilled Labor on the Move: How Taiwan Businesses Mobilize Ethnic Resources in Asia

Wang, Hong-Zen

Asian Survey, 2008, Vol.48(2), pp.265-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00044687 ; E-ISSN: 1533838X ; DOI: 10.1525/as.2008.48.2.265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taishang a different kind of ethnic Chinese business in Southeast Asia

Hsiao, Hsin - Huang Michael; Kung, I - Chun ; Wang, Hong - Zen

Chinese capitalisms : historical emergence and political implications, pp. 156-175

ISSN: ; ISBN: 0-230-57649-4

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jingji yu shehui: Liang'an sandi shehui wenhua de fenxi (Economy and Society: A Socio-Cultural Analysis of Taiwan, Hong Kong and China) (Book Review)

Wang, Hong-Zen

The China Journal, 1 July 2003, Issue, pp.212-214 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347 ; DOI: 10.2307/3182289

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan: A New History (Book Review)

Wang, Hong-Zen

The China Journal, 1 July 2000, Issue, pp.216-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347 ; DOI: 10.2307/2667513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan's Development Experience: Lessons on the Roles of Government and Market (Book Review)

Wang, Hong-Zen

The China Journal, 1 July 2000, Issue, pp.222-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13249347 ; DOI: 10.2307/2667516

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (3)
 2. 2002đến2003  (2)
 3. 2004đến2007  (3)
 4. 2008đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Hong-zen
 2. Wang, Hz
 3. Wang, H.-Z.
 4. Wang, Hong - Zen
 5. Hong-Zen Wang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...