skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic anatomy of the Tyrp1 (brown) deletion complex

Smyth, Ian M ; Wilming, Laurens ; Lee, Angela W ; Taylor, Martin S ; Gautier, Phillipe ; Barlow, Karen ; Wallis, Justine ; Martin, Sancha ; Glithero, Rebecca ; Phillimore, Ben ; Pelan, Sarah ; Andrew, Rob ; Holt, Karen ; Taylor, Ruth ; Mclaren, Stuart ; Burton, John ; Bailey, Jonathon ; Sims, Sarah ; Squares, Jan ; Plumb

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 March 2006, Vol.103(10), pp.3704-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 16505357 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Strachan, Gregory
  2. Mudge, Jonathan
  3. Rogers, Jane
  4. Burton, John
  5. Hart, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...