skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 376  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antisystemic Movements, Yesterday and Today

Wallerstein, Immanuel ;

DOI: 10.5195/JWSR.2014.593

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on an Intellectual Adventure

Wallerstein, Immanuel

Contemporary Sociology, Jan 2012, pp.6-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on an Intellectual Adventure

Wallerstein, Immanuel

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, January 2012, Vol.41(1), pp.6-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/0094306111430786

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A descoberta da economia-mundial

Wallerstein, Immanuel

Revista Crítica de Ciências Sociais, 01 October 2004, pp.03-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-1106 ; E-ISSN: 2182-7435 ; DOI: 10.4000/rccs.1334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antisystemic Movements, Yesterday and Today1

Wallerstein, Immanuel

Journal of World - Systems Research, Summer 2014, Vol.20(2), pp.158-172 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une crise globale qui attend encore sa résolution

Wallerstein, Immanuel

Actuel Marx, 2013, Vol.53(1), pp.11-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0994-4524 ; E-ISSN: 1969-6728 ; ISBN: 9782130617808 ; ISBN: 2130617808 ; DOI: 10.3917/amx.053.0011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land, Space, and People: Constraints of the Capitalist World-Economy

Wallerstein, Immanuel ;

DOI: 10.5195/JWSR.2012.485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ler Fanon no século XXI

Wallerstein, Immanuel

Revista Crítica de Ciências Sociais, 01 September 2008, pp.3-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-1106 ; E-ISSN: 2182-7435 ; DOI: 10.4000/rccs.611

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After developmentalism and globalization, what? *

Wallerstein, Immanuel

Social Forces, March, 2005, Vol.83(3), p.1263(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Science and the Quest for a Just Society 1

Wallerstein, Immanuel

American Journal of Sociology, March 1997, Vol.102(5), pp.1241-1257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/231083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’Empire ottoman et l’économie-monde capitaliste : quelques questionnements pour la recherche

Wallerstein, Immanuel

Anatoli, 01 October 2014, pp.25-33

ISSN: 2111-4064 ; E-ISSN: 2498-0730 ; DOI: 10.4000/anatoli.353

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remembering Janet Abu-Lughod

Wallerstein, Immanuel

Journal of World - Systems Research, Summer 2014, Vol.20(2), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paz, estabilidad y legitimidad, 1990-2025/2050

Wallerstein, Immanuel

Argumentos (México, D.F.), 01 August 2012, Vol.25(69), pp.59-77

ISSN: 0187-5795

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tout se transforme. Vraiment tout ?

Wallerstein, Immanuel

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2013

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORTHEAST ASIA IN THE MULTIPOLAR WORLD-SYSTEM*

Wallerstein, Immanuel

Asian Perspective, 2010, Vol.34(4), pp.191-III [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02589184 ; E-ISSN: 22882871

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uncertainty and Creativity

Wallerstein, Immanuel

American Behavioral Scientist, November 1998, Vol.42(3), pp.320-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764298042003003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After Developmentalism and Globalization, What?

Wallerstein, Immanuel

Social Forces, 2005, Vol. 83(3), pp.1263-1278 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.2005.0049

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spanning the globe: Flavors of Sociology overview--is Sociology a world discipline?

Wallerstein, Immanuel

Contemporary Sociology, Jul 1998, Vol.27(4), pp.325-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where should sociologists be heading?

Wallerstein, Immanuel

Contemporary Sociology, Mar 2000, Vol.29(2), pp.306-308 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.2307/2654385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology, sociology, and other dubious disciplines (1): Sidney W. Mintz lecture For 2002

Wallerstein, Immanuel

Current Anthropology, August-Oct, 2003, Vol.44(4), p.453(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-3204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 376  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (318)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (57)
 2. 1971đến1981  (72)
 3. 1982đến1992  (95)
 4. 1993đến2004  (79)
 5. Sau 2004  (73)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (313)
 2. French  (38)
 3. Portuguese  (10)
 4. Spanish  (8)
 5. German  (5)
 6. Norwegian  (1)
 7. Romanian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...